THEMA'S

Binnen het Healthy Society-programma werken we met 5 overstijgende thema's die onderling samenhangen:

1. Gezond opgroeien en ouder worden vanuit een integraal perspectief

Dit thema richt zich op jongeren én ouderen die met leeftijdsgerelateerde transities te maken krijgen. Samen met deze groepen zoeken we naar integrale oplossingen die aansluiten bij hun behoeften. Bijvoorbeeld door gepersonaliseerde interventies om jongeren mentaal weerbaarder en minder eenzaam te maken en implementatie van bewezen effectieve interventies die ouderen stimuleren mobiel en actief te blijven waardoor ze langer thuis kunnen wonen.

2. Duurzame zorg voor gezondheidsbevordering met geavanceerde datatechnologie

Dit thema heeft als doel duurzame, toegankelijke en persoonsgerichte zorg mogelijk te maken. Het richt zich op de cliënt in de zorg en alle stakeholders daaromheen, zoals zorgprofessionals, zorgverzekeraars, managers, inkoopafdelingen van zorginstellingen en hun (lokale) leveranciers. Hierin maken we gebruik van een breed afwegingskader, waarbij we ethiek en maatschappelijke normen en waarden in acht nemen bij innovatieve technologische oplossingen. Een voorbeeld is het op afstand monitoren van afstotingsverschijnselen bij mensen die een orgaantransplantatie hebben ondergaan.

Infographic thema 1

3. Gepersonaliseerde oplossingen voor gezond gedrag

Dit thema richt zich op gezondheidsinterventies voor inwoners en hun naast enom gezond gedrag, welzijn en vitaliteit te bevorderen. Gepersonaliseerde oplossingen met kennis vanuit verschillende disciplines zijn hierbij nodig om de brede afspiegeling van de samenleving te kunnen bedienen. Zo moeten interventies niet alleen aantrekkelijk zijn voor (verder) gezonde inwoners met een ongezonde leefstijl of stemmingsklachten. Interventies dienen ook te worden toegesneden op behoeften en voorkeuren van specifieke doelgroepen, zoals mensen die laaggeletterd zijn of met een lage SEP, jongeren met een migratieachtergrond of ouderen met vroege dementie.

Infographic thema 3

4. Een gezonde fysieke en sociale leefomgeving voor iedereen 

Dit thema richt zich op een gezonde leefomgeving voor alle inwoners. Hoe de leefomgeving wordt vormgeven, beïnvloedt gezondheid en welzijn. Zo kan het ontwerp van een wijk ontmoeting en participatie stimuleren tussen burgers of juist tegengaan. Ook is bijvoorbeeld in wijken met meer armoede de luchtkwaliteit minder gezond en is er meer aanbod van ongezond voedsel. Een gezonde leefomgeving gaat ook over sociale cohesie, sociale netwerken en het gevoel mee te mogen doen. Daarbij verschillen voorkeuren van burgers over wat zij een prettige en veilige leefomgeving vinden. Binnen dit thema streven we naar een inclusieve, gelijkwaardige en veilige leefomgeving waarin iedereen gezond kan blijven en waarbij rekening wordt gehouden met verschillende behoeften van verschillende groepen inwoners.

Infographic thema 4

5. Inrichting en organisatie van een gezonde samenleving

Dit thema richt zich op de samenwerking tussen alle partijen die een gezonde samenleving vormgeven en organiseren. Dat zijn bijvoorbeeld bestuurders van gemeenten, provincies, maatschappelijke instellingen, zoals woningbouwverenigingen, zorg- en welzijnsprofessionals en inwoners. Binnen dit thema onderzoeken we de governance van een gezonde samenleving. Door bijvoorbeeld de inzet van vernieuwende sturings- en verantwoordingsprocessen, stimuleren we een integrale aanpak waarin er meer oog is voor wat van waarde is voor burgers zelf. Daarbij betrekken we burgers bij het vormgeven van hun eigen omgeving, zodat het onderlinge vertrouwen tussen burgers en bestuurders wordt versterkt

6. Gezonde voeding en voedselomgeving

Klik hier voor meer informatie over de volledige Healthy Society strategie