De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid publiceert adviesrapport over het verloop van de covid-19 pandemie

Op 2 september 2021 publiceerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) een adviesrapport: Navigeren en anticiperen in onzekere tijden. Daarin schetsten ze vijf scenario’s van het mogelijke verloop van de COVID-19-pandemie.

De hoofdboodschap van deze studie was dat het, juist vanwege de grote onzekerheid waarmee ontwikkelingen rondom het coronavirus omgeven zijn, cruciaal is dat de overheid zich voorbereidt op verschillende toekomstscenario’s. Met het beschrijven en doordenken van deze scenario’s wilde de WRR bijdragen aan een betere voorbereiding, zodat belangrijke besluiten minder ad hoc hoefden te worden genomen.

Op het moment van schrijven, zomer 2022, lijkt COVID-19 op de achtergrond geraakt. De oorlog in Oekraïne, protesten tegen maatregelen voor het terugbrengen van de stikstofuitstoot, energieonzekerheid, een nijpend tekort aan plekken voor asielopvang en de oplopende inflatie springen nu in het oog. Maar ondanks de aandacht die ook voor deze complexe kwesties nodig is, dient Nederland zich eveneens te blijven voorbereiden op een toekomst met het coronavirus, zonder dat we weten hoe die toekomst er precies uit zal zien. Leven met het virus heeft niet alleen voor de zorg blijvend gevolgen, maar ook voor tal van andere sectoren en daarmee verbonden beleidsterreinen. Vanuit deze vaststelling heeft de WRR het initiatief genomen voor een project waarin de verschillende scenario’s nader worden uitgewerkt en de opgaven voor de verschillende maatschappelijke sectoren verder in kaart worden gebracht. Om hiertoe de benodigde expertise te kunnen benutten, zijn in juni 2022 diverse strategische adviesraden en instituten uitgenodigd om gezamenlijk de impact van de verschillende scenario’s te doordenken.

Het onderdeel 'Gedrag en Communicatie' werd verzorgd door hoogleraar gezondheidspsychologie Andrea Evers, hoogleraar risicocommunicatie en publieke gezondheid Danielle Timmermans, en hoogleraren gezondheidscommunicatie Julia van Weert en Bas van den Putte.

Deze gezamenlijke rapportage is tot stand gekomen onder coördinatie van de WRR, in nauwe samenwerking met de Gezondheidsraad, de Raad van State, de Raad voor het Openbaar Bestuur en de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving. Daarnaast leverden de volgende organisaties een bijdrage: Adviesraad Internationale Vraagstukken, Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie, College voor de Rechten van de Mens, KNAW (inclusief De Jonge Akademie), Nederlandse Sportraad, Onderwijsraad, Raad voor Cultuur, Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming en Sociaal-Economische Raad (in de vorm van betrokkenheid kroonlid).

U kunt het rapport hier downloaden.

More information
https://www.wrr.nl/publicaties/publicaties/2022/09/05/coronascenarios-doordacht…